Κριτήρια

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ καθώς και τις αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων για απονομή τίτλων.